آماده سازی پیست موتورسواری و اتومبیلرانی شهدای محمدشهر

 
🔷🔶آماده سازي پيست موتورسواري و اتومبيلراني شهداي محمدشهر براي ميزباني از مسابقات اتومبيلراني آفرود قهرماني كشور با تشكر از  زحمات

🔷آقاي مهين خاكي؛ رييس محترم هيات موتورسواري و اتومبيلراني محمدشهر
🔶آقاي جعفري؛ رييس محترم كميته آفرود هيات موتورسواري و اتومبيلراني استان البرز

 @alborzmac