انتصاب مسئول حوزه اتومبيلراني كانون جهانگردي و اتومبيلراني استان إيلام


🔷🔶مسئول حوزه اتومبيلراني كانون جهانگردي و اتومبيلراني استان إيلام منصوب و معرفي شد


✅آقاي درويشي؛ مدير محترم حوزه اتومبيلراني كانون جهانگردي و اتومبيلراني كشور روز سه شنبه بيست و يكم ارديبهشت ماه ، طي حكمي رسمي آقاي أيوب جعفريان را به عنوان مسئول حوزه اتومبيلراني كانون در استان إيلام منصوب و معرفي كردند.

✅آقاي درويشي ضمن آرزوي سلامتي و پيروزي براي ايشان بيان كردند:"با توجه به سوابق و توانمندي هاي ايشان و پتانسيل هاي انساني و محيطي استان ايلام ، قطعا شاهد برنامه هاي متعدد و متنوع موتورسواري و اتومبيلراني در اين  استان خواهيم بود."